Image
Image
Image
Image
Image

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
α) αναγνωρισμένος τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και

β) τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου.

Η πρόσκληση υποψηφιοτήτων ανακοινώνεται κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)

3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές

6. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1), πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σπουδές ή αποδεδειγμένη εργασία σε αγγλόφωνη χώρα

7. Πιστοποίηση εργοδοτών για προϋπηρεσία και τρέχουσα απασχόληση ή άλλα αποδεικτικά προϋπηρεσίας (πχ βεβαίωση ενσήμων)

8. Μια έγχρωμη φωτογραφία

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από Επιτροπή, η εισήγηση της οποίας επικυρώνεται από το όργανο διοίκησης του Προγράμματος που είναι η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνονται η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, η τυχούσα κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων καθώς και το είδος και η διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επιλογή.

Στο AthensMBA δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων είναι αντικειμενική, λεπτομερής και αναλυτική και σκοπό έχει την επίτευξη του βέλτιστου μίγματος σπουδαστών από πτυχιούχους διαφορετικών κατευθύνσεων.

Κόστος Φοίτησης

Οι φοιτητές καλούνται να συνεισφέρουν στο κόστος φοίτησης του προγράμματος ποσό ύψους 7.500€. Η συνεισφορά μπορεί να καλυφθεί και από τον εργοδότη του φοιτητή ή άλλους φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ πρόγραμμα ΛΑΕΚ).

Νέα

Image
Image
Image
Image